جمشید میثاقی

جمشید میثاقی

مدیر فروش

کارشناس مهندسی معماری،مسئول فروش محصولات ارچ نادین،تدوین

علیرضا خلیلی مقدم

علیرضا خلیلی مقدم

مشاوروطراح

کارشناس ارشد مهندسی معماری،طراح پروژه های معماری،مشاور

عضوی از ما شوید!

عضوی از ما شوید!

تمامی سمت های شغلی
علیرضاعلیپور

علیرضاعلیپور

مسئول اجرایی

کارشناس ارشدمهندسی معماری،نظارت واجرا،بازسازی

امیرحسین فرامرزی

امیرحسین فرامرزی

طراح

کارشناس معماری،طراح پروژه های معماری،مشاور

علی فرخنده

علی فرخنده

مدیرگروه

کارشناس ارشد مهندسی معماری،طراح پروژه های معماری،ناظر،مدرس،پشتیبان

حسن یزدانی

حسن یزدانی

مسئول برداشت وتفکیک

کارشناس مهندسی معماری،نقشه بردار،