همسان سازی رنگ ها

در واقعیت، رنگ وجود ندارد! از نظر علم فیزیک چیزی وجود دارد که دارای جسم و یا ماده باشد و بتوان به آن شکل داد و آن را لمس کرد. شیء ...

نقش تزئینات درمعماری

اهمیت کاربرد تزئینات در معماری معماری مدرن به عنوان معماری عملکردی معماران چپ را شدیداً به نوسازی ساختار ساختمان ها دعوت کرده است...

دکوراسیون داخلی

طراحی دکوراسیون داخلی منزل هماهنگ سازی اجزای داخلی منزل برای بهبود زیبایی و دلنشین شدن فضای خانه و همچنین بهینه سازی فضا به صورت ...

بازاریابی در معماری

بازاریابی معماری معماری مرز باریکی است بین هنر و تجارت و بازاریابی هنری است برای فروش و تجارت از مرز باریکی این دو تعریف میتوان ن...