بازاریابی معماری معماری مرز باریکی است بین هنر و تجارت و بازاریابی هنری است برای فروش و تجارت از مرز باریکی این دو تعریف میتوان نتیجه گرفت معماری و بازاریابی تقریبا از یک خانواده اند و مکمل یکدیگر هستند. بازاریابی تنها مختص دفاتر معماری بزرگ نیست. بویژه بیزینس های کوچک بیشتر می توانند از مزایای استراتژی های بازاریابی هوشمند بهره مند شوند. اگر فعالیت های خود را با ایده های شاخص بازاریابی تطبیق ...